MickyChakri
MickyChakri
Name
Institution
Goldman Sachs